Konkursie na rymowankę dot. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 

Placówka Terenowa KRUS w Białobrzegach przekazuje informację o konkursie na rymowankę dot. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

ogłasza  

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ  O BEZPIECZEŃSTWIE  W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki 

R E G U L A M I N K O N K U R S U 

§ 1 

Temat i cel konkursu 

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania  skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym  szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp.  oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego. 

2. Działanie służy popularyzowaniu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie  rolnym, oddziałuje na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie. 

3. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie  niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.  

4. Materiały edukacyjne dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na stronie  internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie  rolnym” pod linkiem: 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5 Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e 7eeb6af699e1292 

§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana  dalej Organizatorem. 

2. Organizator może zaprosić do współpracy inne instytucje, patronów medialnych  i fundatorów nagród. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 – 2012, których  przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu  rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego  na udział w konkursie. 

3. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji  konkursu. 

§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej  sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.  

2. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu. 

3. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. 

Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja,  toksyczny, ochrony, szkodliwe.  

4. Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową. 5. Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających  znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo,  niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez uczestnika konkursu  wymagań opisanych w § 4 ust. 5. Odpowiedzialność ta spoczywa na rodzicu/opiekunie  prawnym dziecka. 

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika  konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również  dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna  prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia  niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie. 

2. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy  przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla  pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym  podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. Dane kontaktowe OR KRUS  znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu.  

3. Na kopercie zgłoszenia wysyłanego pocztą tradycyjną lub w tytule e-maila należy  wpisać: „Konkurs na rymowankę”. 

W przypadku wyboru do nagrodzenia rymowanki, która była wysłana pocztą  elektroniczną Oddział Regionalny KRUS, na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wyśle prośbę o przesłanie oryginałów  dokumentów pocztą tradycyjną na adres Oddziału z dopiskiem „Konkurs na rymowankę”. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany będzie do niezwłocznego  

przesłania ich w terminie 5 dni roboczych od dnia nadania e-maila przez OR KRUS.  W przypadku nieprzekazania oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie,  zgłoszenie będzie odrzucone i nagrodzona zostanie kolejna osoba. 

4. Prace konkursowe przesłane do niewłaściwego co do miejsca podlegania  ubezpieczenia rodziców/opiekunów prawnych OR KRUS, zostaną przekazane do odpowiedniej jednostki.  

§ 6 

Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w co najmniej dwóch etapach:  a) wojewódzkim; 

b) ogólnopolskim.

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób  przeprowadzenia tych eliminacji, w tym nagradzania laureatów, określa dyrektor  oddziału regionalnego KRUS. 

2. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada dyrektor Oddziału  Regionalnego KRUS, który powołuje Wojewódzką Komisję Konkursową, w skład której  wchodzi min. 5 osób.  

3. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy organizacja przebiegu eliminacji w sposób zapewniający prawidłowe wyłonienie, w oparciu o regulaminowe kryteria,  najlepszych prac konkursowych, a także decyzja o podziale nagród.  

4. Etap wojewódzki kończy się 21.04.2023 r. przekazaniem do Biura Prewencji Centrali  KRUS protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wraz z trzema  pracami konkursowymi, które zostały najwyżej ocenione. 

5. Prezes KRUS powołuje, na wniosek Dyrektora Biura Prewencji, Centralną Komisję  Konkursową, złożoną z min. 5 osób. 

6. Centralna Komisja Konkursowa powołana jest do nadzorowania przebiegu Konkursu  i przeprowadzenia etapu centralnego. Za organizację prac Komisji odpowiada Biuro  Prewencji Centrali KRUS. 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację  postępowania konkursowego i sporządza protokół końcowy.  

8. Centralna Komisja Konkursowa dokonuje, w oparciu o regulaminowe kryteria, oceny 48  rymowanek przekazanych przez Oddziały Regionalne KRUS, wybiera 20 najlepszych  prac konkursowych, które zostaną nagrodzone.  

9. Ogłoszenie wyników nastąpi przed końcem roku szkolnego 2022/2023.  10. Wyniki etapu centralnego konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kasy  www.krus.gov.pl oraz profilu KRUS na Facebooku. 

11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie  i warunkach przekazania nagród. 

§7 

 Ocena prac konkursowych 

1. Komisje konkursowe oceniają prace, według następujących kryteriów: a) zgodność treści z ideą i tematyką Konkursu (max. 7 pkt.); 

b) oryginalność i pomysłowość przekazania treści (max. 3 pkt.); 

2. O wygranej zadecyduje łączna suma punktów przyznana przez wszystkich Członków  Komisji zgodnie z ww. kryteriami.  

3. W przypadku równej liczby punktów otrzymanych przez prace konkursowe, decyduje  głos Przewodniczącego.

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, a zawarte w nim postanowienia  i werdykty są ostateczne.  

5. Protokół Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zatwierdza Dyrektor OR KRUS,  a Centralnej Komisji Konkursowej – Prezes KRUS. 

§ 8 

Nagrody 

1. Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu współuczestniczą w pokrywaniu  kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą.  Organizator może pozyskiwać dodatkowe nagrody od fundatorów.  

2. Dzieci, których prace zdobędą najwięcej punktów zostaną uhonorowane  równorzędnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma  nagrody o wartości ok. 500 zł brutto każda, a 20 laureatów etapu centralnego – nagrody  o wartości ok. 1 000 zł brutto każda.  

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny. 

§ 9 

Klauzula informacyjna dla uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych uczestników, a kiedy ma to zastosowanie, także ich  rodziców lub opiekunów prawnych jest Organizator Konkursu, to jest Kasa Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, kod  pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59. ust. 3. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  jest możliwy przez pocztę elektroniczną: iod@krus.gov.pl lub pocztę tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00- 608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”; 

3. dane osobowe uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie ich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie

na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, w tym wyłonienia Laureatów i przyznania nagród oraz wykorzystania ich wizerunku w celach promocji działań  prewencyjnych poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych z ww.  działania jako element budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni  publicznej i w mediach, jak również w celu realizacji przez niego obowiązku  prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji; 

4. administrator będzie przetwarzał wizerunek oraz dane uczestnika IV Ogólnopolskiego  Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, a także dane  rodzica/ów opiekuna/ów prawnych w postaci: dane identyfikacyjne (imię; nazwisko;  wiek dziecka) oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer  telefonu); 

5. dane osobowe laureatów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą udostępnione przez  Organizatora współorganizatorom IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, patronom medialnym  i fundatorom nagród w celach związanych z udokumentowaniem odbioru nagród; 

6. administrator będzie przetwarzał dane uczestników i ich rodzica/ów opiekuna/ów  prawnych przez okres niezbędny do realizacji IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci  na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” oraz ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów, o których  mowa w § 9 ust. 3, tejże Klauzuli; 

7. rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka,  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób  niezautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych. 

§10 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika

1. Warunkiem udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę  o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy,  niebezpiecznych substancji unikamy” – jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna  prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych swojego  dziecka/podopiecznego przez administratora – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego, współorganizatorów, patronów medialnych i fundatorów nagród, zgodnie  z Regulaminem konkursu. 

2. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie  wizerunku mają charakter dobrowolny, ale są niezbędne do udziału w konkursie. 

3. Dane osobowe i wizerunkowe uczestników konkursu posłużą promowaniu działań  prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych  przedstawiających wizerunek dziecka/podopiecznego/rodzica/opiekuna prawnego  jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni  publicznej i w mediach, jak również w celu realizacji przez niego obowiązku  prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji. 

4. Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Organizatora (KRUS– Centrala, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa) z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych”  lub na adres poczty elektronicznej bp@krus.gov.pl . 

5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie  prawa majątkowe do tej pracy, nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do wykorzystania pracy na własny użytek,  udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia,  wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony  do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.  

2. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia terminu trwania konkursu i zmiany  Regulaminu bez podania przyczyny i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego 

opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których był uprzednio  opublikowany. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub przerwania konkursu. 4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje  podejmuje na każdym z etapów Centralna Komisja Konkursowa. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny m. in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS. 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę  o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy,  niebezpiecznych substancji unikamy” 

Dane dziecka:
Imię:
Nazwisko:
Rok urodzenia:
Dane rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko:
numer UNO*
Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:
Ulica/nr domu:
Kod pocztowy i  poczta:
Województwo:
Telefon:
Adres e-mail:

1) Oświadczam/y, że zapoznałam/łem/liśmy się z Regulaminem IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci  na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy,  niebezpiecznych substancji unikamy” i akceptuję/akceptujemy zawarte w nim postanowienia. 

2) Oświadczam/y, że zapoznałam/łem/zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dla uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” oraz Zgodą na przetwarzanie danych  osobowych i wykorzystanie wizerunku

3) W związku z przystąpieniem do IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji  unikamy i” oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  wizerunkowych moich/naszych i mojego/naszego dziecka/podopiecznego* przez administratora – Kasę  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów, patronów medialnych i fundatorów  nagród zgodnie z Regulaminem IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych i substancji  unikamy” 

………………………………………………………………………… 

Data i własnoręczny/e podpis/podpisy rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów  

prawnych 

* Numer UNO to Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS. Znajduje się na  korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego, m.in. na decyzji o podleganiu ubezpieczeniu,  przekazie płatniczym, jak również można go uzyskać w PT KRUS lub OR KRUS, w których  rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu. 

Uwaga! 

W formularzu powinny zostać podane wszystkie wymagane informacje. Brak wymaganych danych będzie  skutkował odrzuceniem zgłoszenia.

Załącznik nr 2 

 Dane kontaktowe Oddziałów Regionalnych KRUS 

1. OR w Białymstoku ( woj. podlaskie) 

ul. Legionowa 18 

15-099 Białystok 

tel. (85) 749-73-00 

bialystok@krus.gov.pl 

2. OR w Bydgoszczy ( woj. kujawsko-pomorskie) 

ul. Wyczółkowskiego 22 

85-092 Bydgoszcz 

tel. (52) 341 52 61 do 66 

bydgoszcz@krus.gov.pl 

3. OR KRUS w Częstochowie (woj. śląskie) 

ul. J. Korczaka 5 

42-200 Częstochowa 

tel. centrala: (34) 378 85 11  

czestochowa@krus.gov.pl 

4. OR KRUS w Gdańsku (woj. pomorskie) 

ul. Trakt Św. Wojciecha 137 

80-043 Gdańsk 

tel. Centrala (58) 301 03 52 

Sekretariat (58) 301 48 93 

gdansk@krus.gov.pl 

5. OR KRUS w Kielcach (woj. świętokrzyskie) 

ul. Wojska Polskiego 65 B 

25-389 Kielce 

tel. (41) 348 19 00, 348 19 10 

kielce@krus.gov.pl 

6. OR KRUS w Krakowie (woj. małopolskie) 

ul. Bratysławska 1 A  

31-201 Kraków 

tel. (12) 618 94 00, 

Sekretariat: 618 94 10 

krakow@krus.gov.pl 

7. OR KRUS w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) 

ul. Słowiańska 5 

75-846 Koszalin 

tel. (94) 342 77 31 

koszalin@krus.gov.pl 

8. OR KRUS w Lublinie (woj. lubelskie) 

ul. Droga Męczenników Majdanka 12 

20-325 Lublin 

tel. (81) 759 34 10 

lublin@krus.gov.pl 

9. OR KRUS w Łodzi (woj. łódzkie) 

ul. Żeligowskiego 32/34 

90-643 Łódź 

tel. (42) 665 07 10, 665 07 33 

lodz@krus.gov.pl 

10. OR KRUS w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) 

ul. Mickiewicza 1

10 

10-959 Olsztyn 

tel. (89) 534 97 71 

olsztyn@krus.gov.pl 

11.OR KRUS w Opolu (woj. opolskie) ul. Ozimska 51a 

45-058 Opole 1 

tel. (77) 454 56 41, 454 47 77 

opole@krus.gov.pl 

12. OR KRUS w Poznaniu (woj. wielkopolskie) ul. Św. Marcin 46/50 

61-807 Poznań 1 

tel. (61) 85 30 920 

poznan@krus.gov.pl 

13. OR KRUS w Rzeszowie (woj. podkarpackie) ul. Słowackiego 7 

35-060 Rzeszów 

tel. (17) 867 34 00 – centrala 

rzeszow@krus.gov.pl 

14. OR KRUS w Warszawie (woj. mazowieckie) ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 

tel. (22) 810 27 19 

warszawa@krus.gov.pl 

15. OR KRUS we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) ul. Powstańców Śląskich 62 

53-333 Wrocław 

tel. (71) 367 18 44 

wroclaw@krus.gov.pl 

16. OR KRUS w Zielonej Górze (woj. lubuskie) ul. Gen. Józefa Bema 44 

65-170 Zielona Góra 

tel. (68) 452 31 00, 452 31 01 

zielonagora@krus.gov.pl