Witaj na stronie Publicznej Szkoy Podstawowej
w Starych Sieklukach

    Aktualnoci
    Zdalne nauczanie - kontakt
    Pracownicy
    Rekrutacja do Oddziaów Przedszkolnych
    Dokumenty
    BIP
    Zajcia pozalekcyjne
    Galeria
    Kalendarz
    Historia
    Patron
    Kontakt

 
 Linki:
    Kuratorium
    MEN
    OKE Warszawa

  


  

     Rok szkolny 2022/2023:

      Nasza szkoa przystpia do programu Laboratoria przyszoci.

      Zachcamy do zapoznania si z informacjami dotyczcymi tej inicjatywy 

      zamieszczonymi w poniszych linkach. 

      O programie
      Wykaz pomocy zakupionych dziki programowi

 

     Rozpoczcie roku szkolnego
    Uroczysto rozpoczcia roku szkolnego 2022/2023 odbdzie si 1.09.2022 r wg harmonogramu:
    -9:00- Msza wita w kaplicy 
    -10:00 -uroczyste rozpoczcie na hali sportowej.

   

   Rok szkolny 2021/2022:
 

    Zakoczenie roku
    Zakoczenie roku szkolnego 2021/2022 odbdzie si 24.06.2022 r wg harmonogramu:
    -9:00- Msza wita w kaplicy 
    -uroczyste zakoczenie na hali sportowej.

   Publiczna Szkoa Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach wspópracuje
   z Orodkiem rodowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci 

   i modziey – I Poziom Referencyjny
   26-600 Jedlisk, ul. Warecka 4

   Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Pniewach

   05-652 Pniewy, Pniewy 2A

    Zajcia sportowe

   W naszej szkole realizowany jest program "Szkolny klub sportowy". Zajcia odbywaj si dwa razy w tygodniu i uczestnicz 
   w nich uczniowie klasy 4. 
  

   Rozgrywki sportowe
   W dniu 24 lutego w naszej szkole odbyy si zawody szkó podstawowych w pice koszykowej dziewczt oraz chopców.
   Pomimo dugiej przerwy z powodu pandemii uczniowie wreszcie mogli poczu rywalizacj sportow midzyszkoln.
   Wszyscy dobrze si bawili oraz walczyli o jak najlepsze wyniki.
    Galeria
                                                                                      
Klasyfikacja kocowa:
                                                           Dziewczta                                                             Chopcy
                                                                   I miejsce - Stara Botnica                                         I miejsce - Stara Botnica
                                                                   II miejsce - Stare Siekluki                                        II miejsce - Stare Siekluki
  
   
  

   Pomoc Ukrainie
   W dniu dzisiejszym odby si apel na temat sytuacji naszych ssiadów. Pani Dyrektor, Krystyna Sobie przekazaa informacje o tym,
   jak wyglda sytuacja na Ukrainie. Ogosia równie, i w naszej szkole odbdzie si zbiórka rzeczowa i pienina.
   Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziau w tej akcji. Rzeczy s zbierane w godzinach 8-15.

   Za wszelk okazan pomoc serdecznie dzikujemy.

 

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

 

   yczenia witeczne
  

   Z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia mamy przyjemno zoy wszystkim Pastwu yczenia:
   radosnych, spokojnych, niezwykle ciepych i rodzinnych wit
   oraz wszelkiej pomylnoci w Nowym 2022 Roku.
  

 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
  

   Innowacja

   W tym roku szkolnym nasza szkoa przystpia do Ogólnopolskiego Programu Kraina Zmysów.
   Informacje dotyczce programu znajdziecie Pastwo w linku poniej.
   Kraina zmysów

 

   Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2021/2022 odbdzie si 1 wrzenia 2021 o godzinie 9:00 Msz wit w kaplicy.
   Nastpnie zapraszamy do sali gimnastycznej na spotkanie z Pani Dyrektor oraz nauczycielami i wychowawcami klas.
                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoy
                                                                                                                                                     Krystyna Sobie


   

  Rok szkolny 2020/2021:

   

   REKRUTACJA DO ODDZIAÓW PRZEDSZKOLNYCH


   Szanowni Pastwo,
   zgodnie z Zarzdzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Stara Botnica,w dniach od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021r. (do godziny 15:00)
   zapraszamy do skadania wniosków w sprawie rekrutacji nowych dzieci do oddziaów przedszkolnych funkcjonujcych                                                           przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bpa Jana Chrapka w Starych Sieklukach.
   Wnioski mona pobra ze strony internetowej szkoy - Zakadka - Rekrutacja do oddziaów przedszkolnych lub odebra
   u nauczycieli Oddziaów Przedszkolnych .
   Wypenione wnioski wraz z owiadczeniami, w zaklejonych kopertach, prosz dostarczy do sekretariatu szkoy
   lub wrzuci do skrzynki pocztowej przy gównym wejciu do szkoy.
   

   Zbiórka elektromieci
   Nasza szkoa przystpia do projektu "Wszystkie dzieci zbieraj elektromieci".
   Celem akcji jest podniesienie wiadomoci ekologicznej wród dzieci i modziey, oraz zwrócenie uwagi na prawidowe zagospodarowanie odpadami.
   W zamian za przyniesiony zuyty sprzt elektroniczny i elektryczny szkoa otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprztu sportowego                 lub materiaów biurowych.
   Jedynym warunkiem jest mobilizacja do dziaania, porzdki domowe i chci!
   Do akcji szkolnej mog przyczy si równie firmy i instytucje, które oddadz zuyty sprzt na rzecz wybranej szkoy.
   ,,Im wicej sprztu uzbieramy, tym wyszy bon otrzymamy!!!
   Termin Akcji: 08.02.2021 - 01.03.2021
   Miejsce Akcji: Publiczna Szkoa Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach
   Informacje dotyczce zbiórki elektromieci
   

 

   Informacja dla rodziców klas I-III
   Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowao praktyczny poradnik dotyczcy zdalnej edukacji w klasach I-III szkoy podstawowej.
   W materiale zebrane zostay wskazówki dotyczce planowania i organizacji czasu spdzanego z dzieckiem w domu oraz odnoniki do materiaów,
   które mog by wykorzystywane do nauki na odlego.
   W poradniku przedstawione s take praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.
     Poradnik dla rodziców klas I-III

   

    Informacja dla uczniów klas IV - VIII

   Od dnia 26 padziernika 2020 r. uczniowie klas IV - VIII bd pracowa zdalnie przez platform Librusa.                                                                                        Lekcje w danym dniu bd si odbyway zgodnie z planem klasy. Zadania zostan umieszczone w zakadce "Zadanie domowe".                                                          W dniu dzisiejszym 26.10.2020 r. Platforma Librusa nie dziaa sprawnie. Prosimy próbowa si logowa, poniewa nauczyciele w miar moliwoci wysyaj zadnia.

   Rozpoczcie roku szkolnego 2020/2021
   odbdzie si 1 wrzenia 2020 o godzinie 10.00 dla dzieci klas: 0A, 0B, I i IV wraz z rodzicami. W tym dniu autobus szkolny w Pierzchni bdzie okoo godziny 9:30.
   Pozostali uczniowie przychodzdo szkoy 2 wrzenia na godzin 8:00 (prosimy zabra tylko brudnopis, piórnik, plecak oraz obuwie zmienne).
   Msza w. z okazji rozpoczcia odbdzie si w niedziele 30.08 o godz. 12.00 ze sztandarem.

   


  Rok szkolny 2019/2020:

   Zakoczenie roku szkolnego 2019/2020
   Z powodu pandemii zakoczenie roku oddzie si tylko dla kl. VIII
   w dniu 26.06.2020 r o godzinie 10:00 w szkole z zachowaniem reimu sanitarnego.
   Zakoczenie roku dla pozostaych uczniów si nie odbdzie.
   wiadectwa narazie nie bd wydawane- w przypadku gdy jest taka potrzeba
   prosz skontaktowa si z wychowawc klasy telefonicznie lub mailowo.

   Drodzy rodzice
   25.06.20 r. organizowane s w naszej szkole zdalne zajcia z Centrum Nauki Kopernik. Wirtualna wizyta e-Planetobusu, majca form dialogu
   i interakcji uczestników z prowadzcymi zajcia, pozwoli uczniom zapoznaj si z najciekawszymi gwiazdozbiorami, planetami Ukadu Sonecznego
   i innymi obiektami astronomicznymi poprzez wspólne odbycie podróy po nieboskonie oraz kosmosie z edukatorami Centrum Nauki Kopernik.
   Zajcia trwaj 45 min. i rozpoczn si od godz. 9:00. Dzieci otrzymaj link do spotkania na YouTube i platformie Teams oraz instrukcj
   wyjaniajc sposób postpowania. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w zajciach.
   Pozdrawiam Katarzyna Jakubowska.

   


    Harmonogram zwrotu ksiek
   Podrczniki szkolne oddajemy wychowawcom do swoich sal wg nastpujcego harmonogramu:
   -22.06.2020 (poniedziaek) godz. 10:00-13:00 - klasy 1-3
   -23.06.2020 (wtorek) godz. 10:00-13:00- klasy 4-6
   -24.06.2020 (roda) godz 10:00-13:00- klasy 7-8
   -25.06.2020 (czwartek) odbiór rzeczy- 9:00-11:00 klasa 0b, 11:00-13:00 klasa 0a

    Konsultacje dla klas IV-VII
   Od 1.06.2020 r równie uczniowie klas IV- VII maja moliwo odbycia konsultacji, po uprzednim mailowym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
   Zainteresowanych Pastwa prosimy o wypenienie deklaracji dziecka chci uczestnictwa w konsultacjach.
   Deklaracje s dostpne poniej, jak równie materiay dotyczce organizacji pracy szkoy w tym okresie.
   Deklaracja i procedury

   


   Uwaga Rodzice!
   Od 25.05.2020 bd odbywa si konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z nastepujcym grafikiem:
   -wtorki 10:00-12:00- jzyk polski
   -rody 10:00-12:00- matematyka
   -pitki 10:00-12:00- jzyk angielski.
   Konsultacje z pozostaych przedmiotów zaplanowane s w czwartki (10:00-12:00) po wczeniejszym mailowym uzgodnieniu z nauczycielem danego       przedmiotu.
   Zainteresowanych Pastwa prosimy o wypenienie deklaracji dziecka chci uczestnictwa w konsultacjach.
   Deklaracje s dostpne poniej, jak równie materiay dotyczce organizacji pracy szkoy w tym okresie.
   Deklaracje naley przesa na adres emailowy szkoy jako scan albo zdjcie do 25.05.2020 do godz. 10:00.
   W dniach, w których odbywaj si konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, bdzie dostpna biblioteka szkolna.
   Deklaracja i procedury

   Kangur matematyczny
   W zwizku z zawieszeniem zaj w szkoach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony droga internetow (w godzinach popoudniowych)
   za porednictwem Platformy Dzwonek.pl. Dostp do platformy zostanie przekazany indywidualnie drog mailow.
   Uczestnicy konkursu zobowizani s do zapoznania si z "Instrukcj dla uczestnika".
   Instrukcja dla uczestnika

   


     Wyniki rekrutacji 2020/2021

    Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 9.04.2020 do 14.04.2020 obowizuje wiosenna przerwa witeczka.

     MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

     Komunikat!!!

       Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty !!!
     Informacja dla uczniów i rodziców

    Rekrutacja 2020/2021

    Wnioski rekrutacyjne mona przesya drog elektroniczn na adres mailowy: b_skrzek@wp.pl (w formie skanu/zdjcia) lub zostawia w pudeku
    pt.:REKRUTACJA, które znajduje si w PSP w Starych Sieklukach (w czci przedszkolnej), od godziny 9.00 do 12.00.
    Wioski, które zostan wysane elektronicznie, naley donie w formie papierowej (po powrocie).


     Zdalne lekcje

    Klasa VIII
     -Powtórki przed egzaminem
     -Materiay dodatkowe- matematyka
     -Nauczyciel wspomagajcy
     -Materiay dodatkowe- j. polski i historia
     -Materiay dodatkowe- WOS
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Materiay dodatkowe- informatyka
     -Materiay dodatkowe- fizyka i chemia
     -Materiay dodatkowe- geografia
     -Materiay dodatkowe- biologia
     -Materiay dodatkowe- j. niemiecki
     -Doradztwo zawodowe
     -Edukacja dla bezpieczestwa
     -Religia
     -Wychowanie fizyczne
     -Lekcja wychowawcza

    Klasa VII
     -Materiay dodatkowe- matematyka
     -Materiay dodatkowe- j. polski i historia
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Materiay dodatkowe- informatyka
     -Materiay dodatkowe- fizyka i chemia
     -Materiay dodatkowe- geografia
     -Materiay dodatkowe- biologia
     -Materiay dodatkowe- j. niemiecki
     -Doradztwo zawodowe
     -Plastyka
     -Muzyka
     -Religia
     -Wychowanie fizyczne
     -Lekcja wychowawcza

    Klasa VI
     -Materiay dodatkowe- matematyka
     -Materiay dodatkowe- j. polski i historia
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Materiay dodatkowe- technika i informatyka
     -Materiay dodatkowe- geografia
     -Materiay dodatkowe- biologia
     -Plastyka
     -Muzyka
     -Religia
     -Wychowanie fizyczne
     -Lekcja wychowawcza

    Klasa V
     -Materiay dodatkowe- matematyka
     -Materiay dodatkowe- jzyk polski
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Materiay dodatkowe- historia
     -Materiay dodatkowe- technika i informatyka
     -Materiay dodatkowe- biologia
     -Materiay dodatkowe- geografia
     -Plastyka
     -Muzyka
     -Religia
     -Wychowanie fizyczne
     -Wychowanie do ycia w rodzinie
     -Lekcja wychowawcza
     -Nauczyciel wspomagajcy

    Klasa IV
     -Materiay dodatkowe- matematyka
     -Materiay dodatkowe- jzyk polski i przyroda
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Materiay dodatkowe- historia
     -Materiay dodatkowe- technika i informatyka
     -Wychowanie fizyczne
     -Wychowanie do ycia w rodzinie
     -Plastyka
     -Muzyka
     -Religia
     -Lekcja wychowawcza

    Klasa III
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Karty pracy
     -Religia
     -Dodatkowa informacja od wychowawcy
     -Zajcia korekcyjno kompensacyjne
     -Nauczyciel wspomagajcy

    Klasa II
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Dodatkowa informacja od wychowawcy
     -Karty pracy
     -Zajcia korekcyjno kompensacyjne
     -Zajcia wyrównawcze
     -Religia

    Klasa I
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Dodatkowa informacja od wychowawcy
     -Religia
     -Kóko czytelnicze

    Klasa 0a
     -Karty pracy
     -Dodatkowa informacja od wychowawcy
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Religia

    Klasa 0b
     -Materiay dodatkowe- j. angielski
     -Dodatkowa informacja od wychowawcy
     -Karty pracy

    Zajcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VI-VIII
     -Karty pracy

    Zajcia rewalidacyjne- przedszkole
     -Linki do stron
     -Karty pracy

    Zajcia rewalidacyjne- kl. VIII
     -Karty pracy

    Zajcia rewalidacyjne klasa V
     -Materiay

    Zajcia korekcyjno-kompensacyjne kl. V
     -Materiay

    Zajcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV
     -Materiay
     -Karty pracy

    Zajcia rewalidacyjne klasa IV
     -Materiay

    Zajcia rewalidacyjne- kl.III
     -Materiay

    Zajcia logopedyczne- kl.III
     -Materiay

    Zajcia rewalidacyjne klasa 0a
     -Link do materiaów

    Zajcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 0a
     -Karty pracy

    Zajcia logopedyczne 0a
     -Materiay

    Zajcia rewalidacyjne klasa 0b
     -Materiay

    Zajcia logopedyczne 0b
     -Materiay

    Lekcje biblioteczne
     -Materiay

     Rekomendacje dla uczniów
     Rekomendacje dla rodziców i opiekunów

    Dzieci ucz rodziców w domu! - darmowe materiay do nauki w domu
   


     Materiay do pobrania

    Informacje dotyczce zawieszenia zaj w szkoach i przedszkolach
   

   11 marca w naszej szkole odby si apel porzdkowy podczas którego Pani Dyrektor Krystyna Sobi zapoznaa wszystkich z informac
   o zawieszeniu zaj w przedszkolach i szkoach.
   Zgodnie z decyzj Ministra Edukacji Narodowej:
   -zajcia w szkole, przedszkolu, placówce bd zawieszone na 2 tygodnie od dnia 16.03.2020 r;
   -12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkoach podstawowych nie bd odbyway si zajcia dydaktyczno-wychowawcze,
   a jedynie dziaania opiekucze.
   www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

    Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
     Rekrutacja do oddziaów przedszkolnych
     Rekrutacja do klasy I
     Wniosek o przyjcie do publicznego przedszkola
     Zestaw owiadcze do rekrutacji

    Apel w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
    4 marca w naszej szkole odby si apel porzdkowy podczas którego Pani Dyrektor Krystyna Sobie zapoznaa wszystkich z informacj w
   zakresie profilaktyki zdrowotnej w zwizku z pojawiajcymi si w Europie przypadkami zachorowa na koronawirusa.

    Informacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej w zwizku z pojawiajcymi si w Europie przypadkami zachorowa na koronawirusa
     Koronawirus
     Plakat informacyjny dla Dzieci
     Prawidowe mycie rk

    Zbiórka krwi 7.12.2019
   


    Próbny alarm przeciwpoarowy
    W dniu 27 listopada 2019 r. w trosce o bezpieczestwo uczniów w naszej szkole
    przeprowadzony zosta próbny alarm poarowy poczony z ewakuacj uczniów,
    nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoy. Celem tych wicze byo uwiadomienie
    przede wszystkim uczniom, a take innym osobom jak naley si zachowa w sytuacji zagroenia.
     Galeria

    Wycieczka klas 0 i I
    22.11.2019 r. dzieci z kl. 0a i z kl. I wraz z opiekunami byy na wycieczce w Centrum Zabaw Hula-Park w Radomiu.
    Miay okazj bawi si aktywnie w wieo wyremontowantowanym parku. Zjedalnie, baseny z kolorowymi pikami,
    armatki pneumatyczne, wolnostojce zestawy zabawowe i wiele innych urzdze cieszy si ogromna popularnoci.
    Atrakcji byo co nie miara!
    W czasie dwugodzinnego pobytu w Hula-Parku, spdzonego na aktywnych zabawach ruchowych, wszyscy czuli si wspaniale.
    Dzieci pytane: "Czy jeszcze tu przyjedziemy?" odpowiedziay
    TAK, NA PEWNO!
     Galeria

   Sensoryczne Czwartki
     7.11.2019
     Galeria
     24.10.2019
     Galeria
     8.10.2019
     Galeria

    wito Niepodlegoci
    W dniu 8.11.2019 odby si uroczysty apel z okazji wita Niepodlegoci.
    Nasza szkoa wczya si w akcje " Szkoa do hymnu" i o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie odpiewali hymn narodowy.
    Nastpnie odby si koncert piosenki patriotycznej. Kada klasa wykonaa przygotowan przez siebie pie.
     Galeria

    Rozpoczcie roku szkolnego 2019/2020 odbdzie si w poniedziaek 2 wrzenia 2019 r.
    - godz. 9:00 - Msza w. w kaplicy w Starych Sieklukach
    - godz. 10:00 - spotkanie wszystkich klas na sali gimnastycznej
    - godz. 10:30 - spotkanie z wychowawcami w klasach

   Poradnik dla rodziców
     Poradnik dla rodziców